INFORMACJE DLA AUTORÓW:

Redakcja nie płaci honorariów autorskich.

Procedura recenzowania*

1. Wstępnej oceny nadsyłanych tekstów dokonuje Redakcja. Biorąc pod uwagę wymogi formalne stawiane artykułom naukowym, poziom merytoryczny pracy oraz jej zgodność z profilem czasopisma, podejmuje decyzję o odrzuceniu bądź skierowaniu tekstu do recenzenta.

2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Redakcja, działając według swojej najlepszej wiedzy, powołuje recenzenta wybranego spośród ekspertów w danej dziedzinie tak, aby nie doszło do sytuacji konfliktu interesów, za który uznaje się relacje osobiste (związki pokrewieństwa lub powinowactwa), podległości zawodowej lub aktualnej współpracy naukowej pomiędzy recenzentem a autorem artykułu.

3. Recenzja jest sformułowana pisemnie według zaakceptowanego przez Radę Naukową formularza recenzenckiego i zakończona wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji, dopuszczenia do druku po uwzględnieniu przez autora uwag krytycznych bądź jego odrzucenia.

4. Autorzy zostają powiadomieni o wyniku recenzji drogą mailową nie później niż trzy miesiące od daty zakończenia naboru artykułów do danego numeru. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek w tekście opinia recenzenta, wraz ze wskazówkami dotyczącymi koniecznych poprawek, jest przekazywana autorowi przez Redakcję.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznej decyzji co do publikacji tekstu po recenzji wydawniczej.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku na stronie internetowej czasopisma, w zakładce O czasopiśmie. Recenzenci , zamieszczana jest lista współpracujących z czasopismem recenzentów.

 7.  Redakcja  nie zwraca materiałów niezamawianych.

*(obowiązuje od 2016 roku)

Wskazówki techniczne

  Redakcja prosi o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad przygotowania i przesyłania materiałów do publikacji.

1. Teksty proszę przesyłać pocztą elektroniczną w postaci pliku .doc na adres redakcji:  litterahistorica@gmail.com

2. Na pierwszej stronie nadsyłanego materiału należy umieścić imię i nazwisko, afiliację oraz dane kontaktowe autora (e-mail, numer telefonu). Prosimy o numerowanie stron artykułu oraz umieszczenie w nim bibliografii.

3. Proszę załączyć także osobny plik .doc zawierający krótki biogram (40-50 słów) oraz:

a) w przypadku artykułu: streszczenia nadesłanego tekstu w języku polskim i angielskim (800-900 znaków każde), tytuł artykułu w języku angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim

b) w przypadku recenzji lub sprawozdania: streszczenie nadesłanego teksu w języku polskim (800-900 znaków)

 

4. Artykuł, esej, szkic, interpretacja nie powinny przekraczać 40 000 znaków ze spacjami, natomiast recenzja, sprawozdanie itp. 20 000.

5. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman 12 p.; interlinie: 1,5 wiersza; marginesy: 25 mm.

6. Tytuły książek, artykułów proszę zapisywać kursywą, natomiast gazet i czasopism drukiem prostym i w cudzysłowie. Wyrażenia pochodzące z języków obcych oznaczyć kursywą, jako wyróżnienie stosować tzw. spacjowanie, dodając w nawiasie kwadratowym: podkr. moje oraz inicjały autora.

7. Cytaty krótkie (do 160 znaków) należy zapisywać w cudzysłowie. Obszerniejsze cytaty wydzielić w odrębnych akapitach, zapisując je czcionką Times New Roman 11 p., bez cudzysłowu. Wtrącenia własne należy umieszczać w nawiasach kwadratowych, wycięcia cytatów oznaczać za pomocą nawiasów okrągłych.

8. Przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, proszę umieszczać na dole strony i zapisywać czcionką 10 p.

9. Przypisy należy sporządzać według następującego wzoru:

  §  druk zwarty:

  J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962, s. 59.

  A.O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei, przeł. A. Przybysławski, Warszawa 1993, s.  70.

  Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve'a, oprac. P. Hertz, Warszawa 1980, s. 245.

 §   artykułu zawarty w zbiorze prac danego autora:

  Głowiński M., Świadectwa i style odbioru [w:] tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 119.

  §  artykuł w tomie zbiorowym:

  K. Ziemba, Słowacki etniczny [w:] Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann – Piotrowskiej, Warszawa 2012, s. 215.

  §  artykułu zamieszczony w czasopiśmie:

  P. Żbikowski, Teatr i początki krytyki teatralnej w Polsce, ,,Pamiętnik Literacki" 2011, z. 4, s. 127.

  §  jeżeli w przypisach pojawia się wielokrotne odwołanie do tej samej publikacji proszę skrócić jej tytuł do pierwszych wyrazów:

  J. Snopek, Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia, Warszawa 1992, s. 17.

  Kolejne przywołanie: J. Snopek, Prowincja oświecona …, s. 19.

  §  w przypadku przytaczania w kolejno następujących po sobie przypisach  tej samej pozycji bibliograficznej należy stosować skrót:

  Tamże, s. 2.

  §  do opisu bibliograficznego artykułu opublikowanego w Internecie (autor,  tytuł, link do adresu strony) proszę dołączyć datę odwiedzin [dd.mm.rrrr].

 Dziękujemy za dostosowanie tekstów do powyższych reguł.

Zasady etyczne obowiązujące w piśmie

Redakcja uważa rzetelność w nauce za jej fundament, dlatego wszystkie przypadki nieuczciwości naukowej będą ujawniane i przekazywane odpowiednim podmiotom.

W celu przeciwdziałania przypadkom nierzetelności naukowej redakcja wymaga od autorów prac przyjętych do publikacji podpisania oświadczenia, w którym stwierdza się, że praca nie była już opublikowana ani nie jest skierowana do redakcji innych czasopism, nie zostały w niej wykorzystane koncepcje, założenia, metody i fragmenty tekstów innych autorów bez podania ich nazwisk i tytułów ich dzieł ani nie zachodzą przypadki ,,ghostwriting" lub „guestauthorship. Redakcja wymaga również informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. W wyniku podpisania oświadczenia autorzy udzielają Wydawcy niewyłącznej licencji na korzystanie z nadesłanych tekstów.

W przypadku dostarczenia oświadczenia drogą elektroniczną musi być ono sygnowane własnoręcznym podpisem i wysłane jako skan w formacie *.pdf, *.jpg