O Czasopiśmie

LITTERA/HISTORICA to półrocznik naukowy poświęcony problemom historii literatury polskiej, redagowany przez doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od momentu swojego powstania (rok 2015) czasopismo jest recenzowane i ukazuje się w formie elektronicznej. Periodyk składa się z dwóch stałych działów: Rozprawy i szkice oraz Sprawozdania i recenzje. Rozprawy, szkice i eseje działu pierwszego to historycznoliterackie interpretacje utworów poetyckich i prozatorskich, artykuły dotyczące głównych tendencji estetycznych w literaturze oraz zagadnień związanych z recepcją i genologią. W drugim dziale zamieszczane są sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych (konferencji, spotkań), omówienia krytyczne publikacji historyków literatury, przyczynki, ustalenia bibliograficzne i edytorskie. Wysoki poziom merytoryczny czasopisma gwarantuje Rada Naukowa, stanowiona przez pracowników naukowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, będących autorytetami w dziedzinach odpowiadających profilowi pisma. Periodyk skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, których zapraszamy do współtworzenia czasopisma poprzez nadsyłanie artykułów.